BİSEM PARADİSE TEKSTİL OLARAK;

Sosyal uygunluk maddeleri, üretimin ve yönetimin her aşamasında kaliteli bir sistem kurup iyileştirip ve sürekliliğini sağlamayı, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlarla arasında sağlıklı bir iletişim kurmayı, saygı ve değer gördüğü işyeri oluşturmayı taahhüt eder.

Firmamız, aşağıdaki maddelere uymayı kabul eder.

Zorla ve Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi

  • Çalışanlar işveren ile arasında iki taraflı imzalanan iş sözleşmesi gereği ücret karşılığı görevli olduğu işi yapmakla yükümlüdür. Işveren zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı, taahhüt eder.

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi

  • Firmamız çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaş altındaki hiç kimseyi işe almamayı taahhüt eder.

Ayrımcılığın Önlenmesi

  • Firmamız çalışanları arasında dil, din, ırk, mezhep renk, etnik köken, medeni durum, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, yaş, hamilelik ve engellilik ayrımına göre değil, işi yapabilme beceri ve yeteneklerini esas alarak istihdam etmeyi taahhüt eder.

Çalışma Saatleri

  • Firmamız çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere uymayı taahhüt eder.

Ücret ve Ödemeler

  • Kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı, belirlenmiş sosyal yardımları sağlamayı, bulunduğumuz bölgedeki asgari yaşam standardını karşılamayı taahhüt eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği

  • Firmamız iş kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen sağlık şartlarını yerine getirip, iş yerinde ortaya çıkabilecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek üzere bulundurulması gerekli araçları temin ederek, alınması gerekli güvenlik önlemlerini almakla yükümlülüğünü, işçilere yapmakta oldukları işlerde uymaları gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini öğretmeyi taahhüt eder.

Disiplin / Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi

  • Firmamız çalışanlarımıza onurlu ve saygılı davranmayı, sözlü, fiziksel, cinsel veya psikolojik taciz, mobbing, tehdit ya da zorlamaya izin vermemeyi taahhüt eder.

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakları

  • Firmamız çalışanlarının örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık yapma haklarına saygı göstermeyi taahhüt eder

Çevrenin Korunması

  • Yürürlükteki çevre mevzuatına ve müşteri standartlarına uymayı, çevre kirliliğini önlemeyi ve kaynağında azaltmayı, doğal kaynakları korumayı ve karbondioksit emisyonunu azaltmayı taahhüt eder.

Gümrük Mevzuatına Uygunluk

  • Firmamız yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara uymayı, ürünlerin yasadışı sevkiyatını önleyecek programlar tesis etmeyi taahhüt eder.